Αστικό Δίκαιο

Home Αστικό Δίκαιο
Η εμπειρία μας στον τομέα του αστικού δικαίου επικεντρώνεται στην παροχή συμβουλών και/ή την εκπροσώπηση πελατών σε θέματα διαφορών αστικού δικαίου, όπως αξιώσεις από μη εξοφλημένα τιμολόγια, αξιώσεις από αδικοπραξίες, παραβίαση συμβάσεων, διαφορές από μίσθωση καθώς και την παρακολούθηση της επιβολής και της εκτέλεσης αξιώσεων.

Do you need professional legal advice?