Δίκαιο Σημάτων

Home Δίκαιο Σημάτων
Τα σήματα αποτελούν σημαντικό στοιχείο για την διάκριση ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας από εκείνα των ανταγωνιστών και αποτελούν συχνά το πιο πολύτιμο περιουσιακό στοιχείο των εταιρειών. Νέα προϊόντα μπορούν να εισαχθούν με επιτυχία στην αγορά, μόνο εάν προηγουμένως έχει εξασφαλισθεί η πετυχημένη ύπαρξη σήματος. Ως εκ τούτου, η επιτυχία των εταιρειών εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις συνθήκες υπό τις οποίες κατατίθεται ένα σήμα και την προστασία του από τους προσβολείς. Επομένως, είναι ύψιστης σημασίας οι εταιρείες να έχουν εμπορική στρατηγική αναφορικά με τα σήματα τους και το χαρτοφυλάκιο τους. Αυτό σημαίνει ότι οι εταιρείες προβαίνουν σε έρευνα του σήματος προκειμένου να διαπιστώσουν ποια σήματα υπάρχουν ήδη στην αγορά. Στη συνέχεια, ως επόμενο βήμα, η εταιρεία πρέπει να αποφασίσει ποιά σήματα θα χρησιμοποιήσει, λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτά πρέπει να διαφέρουν αρκετά από τα ήδη υπάρχοντα σήματα. Επιπλέον, πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι τα σήματα είναι το μόνο δικαίωμα βιομηχανικής ιδιοκτησίας που παρέχεται και ισχύει χωρίς χρονικό περιορισμό. Τα επιτυχημένα σήματα παραμένουν ένα σημαντικό κεφάλαιο κάθε εταιρείας για όλη τη διάρκεια της ύπαρξής της. Η προστασία των ελληνικών σημάτων μπορεί να επιτευχθεί μέσω της κατάθεσης ενώπιον των ελληνικών αρχών, ενώ τα ευρωπαϊκά σήματα κατατίθενται στο Γραφείο Πνευματικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUIPO). Το γραφείο μας παρέχει όλες τις συναφείς με τα σήματα υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών πριν από την κατάθεση, την ίδια την κατάθεση, την καταχώρηση αλλαγών (αλλαγή ονόματος, αλλαγή διεύθυνσης, χορήγηση άδειας χρήσης, εκχώρηση, συγχώνευση) και τη σχετική δικαστική διαδικασία ενώπιον των Αστικών Δικαστηρίων και του EUIPO.

Do you need professional legal advice?