Φαρμακευτικό Δίκαιο - Δίκαιο της Υγείας

Home Φαρμακευτικό Δίκαιο - Δίκαιο της Υγείας
Το γραφείο μας παρέχει εξειδικευμένες νομικές συμβουλές σε ποικίλα θέματα φαρμακευτικών και υγειονομικών θεμάτων, όπως εταιρικά θέματα φαρμακευτικών εταιρειών, παροχές αδειών χρήσης και επιχειρηματικές δραστηριότητες, διαφορές που προκύπτουν στον τομέα αυτόν με βάση το δίκαιο του καταναλωτή ή θέματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας και υποθέσεις ενώπιον Αστικών και Διοικητικών Δικαστηρίων και της Επιτροπής Ανταγωνισμού.

Do you need professional legal advice?