Δίκαιο Ανταγωνισμού

Home Δίκαιο Ανταγωνισμού
Το δίκαιο του ανταγωνισμού περιλαμβάνει τον αθέμιτο ανταγωνισμό και το αντι-μονοπωλιακό δίκαιο. Και τα δύο αυτά είδη εμπίπτουν στο εμπορικό δίκαιο. Το αντι-μονοπωλιακό δίκαιο επιδιώκει την διατήρηση του ανταγωνισμού στην αγορά μέσω του καθορισμού υγιούς ανταγωνιστικής συμπεριφοράς των εταιρειών. Στην Ελλάδα το δίκαιο ανταγωνισμού εφαρμόζεται μέσω της ιδιωτικής επιβολής. Το γραφείο μας ασχολείται με όλα τα σχετικά ζητήματα που ανακύπτουν στον τομέα αυτόν.

Do you need professional legal advice?