Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας

Home Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας
Οι εφευρέσεις μπορούν να προστατευθούν με διπλώματα ευρεσιτεχνίας εφόσον είναι νέες, διαθέτουν εφευρετικό βήμα και έχουν βιομηχανική εφαρμογή. Τα ευρωπαϊκά διπλώματα ευρεσιτεχνίας με ισχύ στην Ελλάδα, καθώς και τα Ελληνικά Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας, παρέχουν στον κάτοχο τους αποκλειστικό δικαίωμα να απαγορεύει σε τρίτο να χρησιμοποιεί την κατοχυρωμένη με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας εφεύρεση χωρίς τη συγκατάθεσή του. Τα δικαιώματα αυτά επιβάλλονται στο πλαίσιο διαδικασίας ενώπιον των αστικών δικαστηρίων. Το γραφείο μας εκπροσωπεί τα νόμιμα συμφέροντα των πελατών μας όταν παραβιάζονται τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας τους ή όταν κατηγορούνται ότι παραβιάζουν δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων. Τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας κατατίθενται στην Ελλάδα στον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (OBI). Το γραφείο μας παρέχει όλες τις υπηρεσίες που σχετίζονται με τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας, όπως η κατάθεση, η καταχώριση αλλαγών (αλλαγή ονόματος, αλλαγή διεύθυνσης, χορήγηση άδειας χρήσης, εκχώρηση, συγχώνευση) και η σχετική διαδικασία προσβολής της εγκυρότητας τους ενώπιον των Διοικητικών και των Αστικών Δικαστηρίων.

Do you need professional legal advice?